Energia Biomasy

Energia Biomasy

Biomasa to źródło energii wykorzystywane przez człowieka od początku ludzkości. Stanowi najstarsze i wykorzystywane na największą skalę źródło energii odnawialnej. Za biomasę uznaje się całą materię organiczną występującą na Ziemi, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Mogą być one odpadami pochodzącymi z rolnictwa, przemysłu drzewnego czy odpadami komunalnymi.

Uprawa roślin energetycznych, charakteryzujących się dużym przyrostem biomasy oraz niewielkimi wymaganiami glebowymi, staje się coraz bardziej popularna. Powszechność występowania biomasy sprawia więc, że jest ona trzecim, co do wielkości, naturalnym źródłem energii na świecie.

Energia słoneczna zakumulowana przez rośliny w procesie fotosyntezy, może być wykorzystana przez człowieka, a energię tę można odzyskać poprzez spalanie samej biomasy lub produktów jej rozkładu. Na składowiskach odpadów oraz w oczyszczalniach ścieków w wyniku rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych, wydziela się biogaz - mieszanina metanu i dwutlenku węgla. Produktem w postaci ciekłej, będącym efektem przetwarzania biomasy, jest wyprodukowany z roślin oleistych biodiesel. Etanol i metanol to z kolei produkty z przetwarzania roślin o dużej zawartości cukru. Biopaliwa te mogą być dodatkiem do paliw tradycyjnych. Konwersja energii biomasy na ciepło, energię elektryczną czy wykorzystanie biomasy jako paliwa jest więc nie tylko sposobem na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ale również metodą racjonalnego wykorzystania odpadów oraz zagospodarowania nieużytków rolnych.


Źródło:
→ http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=50
→ http://www.pwszprzemysl.edu.pl/biomasa-jako-zrodlo-energii-odnawialnej/
→ https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/paliwa/biomasa/biomasa-jako-zrodlo-energii